ČO /         interiér bufetovej prevádzky
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       architektonická štúdia, realizačný projekt
SVK /     Obnova prevádzky bufetu pre zamestnancov spaľovne OLO vo Vlčom Hrdle pri bratislavskom Slovnafte je jeden z jednoduchších projektov v našom portfóliu. Zadanie špecifikovalo obnovu existujúcich priestorov bez väčších stavebných úprav, nové zariadenie kuchyne ako prípravu pre budúceho nájomcu priestorov a návrh vizuálneho stvárnenia zodpovedajúceho aktuálnym štandardom a trendom. Do interiéru sme v štylizovanej podobe prebrali korporátnu identitu podniku, prírodné prvky v podobe grafického stvárnenia steny a prírodného dreva v mobiliár bufetu.
EN /    Revitalisation of the employee’s cafeteria in the refuse incinerator facility in Vlčie Hrdlo near the Slovnaft refinery in Bratislava in one of the simpler projects in our portfolio of works. The assignment specified the renewal of existing space without major construction work, new kitchen equipment in preparation for a future tenant and a design proposal for a visual revitalization according to current standards and trends. We introduced the company’s corporate identity in a stylized form as well as natural elements in the form of a graphic wallpaper and solid wood furniture into the cafeteria.

Back to Top