ČO /         polyfunkčný komplex
KTO /       Architekti Šebo Lichý (www.sebolichy.sk)
KDE /       bratislava
AKO /       projekt pre SP, tendrová dokumentácia

SVK /     Polyfunkčný komplex tvorí z prevažnej časti rezidenčná vyśtavba, Je umiestnený v katastrálnom území Bratislava – Dúbravka.
Na riešenom pozemku je plánovaná výstavba pozostávajúca z podzemnej časti (garáž, techn. miestnosti, kobky) a z nadzemnej časti (obchody, byty, ubytovanie, predzáhradky, dvor, terénne parkovisko). Komplex je rozdelený do šiestich blokov, pričom ich usporiadanie vytvára dva samostatné priechodné vnútorné dvory. Jednotlivé bloky sú riešené ako samostatné bloky prepojené v suteréne – podzemnou garážou, separátne 3 a 3 bloky.  
Architektonické stvárnenie vychádza z rozčlenenia hmotovej urbanistickej kompozície komplexu. Dominantou a aj orientačným bodom by mala byť v komplexe polyfunkčná 17 podlažná veža (blok N). Ostatná zástavba je v rozmedzí 6-9 nadzemných podlaží. Zámer uvažuje s rozdelením do dvoch hlavných stavebných objektov, na základe príslušnosti k jednej alebo druhej podzemnej garáži. Bloky I,J,K majú hromadnú garáž s jedným podzemným podlažím a bloky L,M,N majú dvojpodlažnú podzemnú garáž. 
Z hľadiska architektúry je snaha vstúpiť do prostredia s kvalitnou architektúrou. Usporiadanie blokov potláča potrebu vstupovať do vnútrobloku motorovým vozidlom. Dvory budú využívané prevažne pre rekreáciu a oddych obyvateľov a návštevníkov. Konceptom je okrem iného aj komunitné využitie dvora, kde okrem ihrísk pre viaceré vekové kategórie detí projekt počíta aj s komunitnými záhradami a podobnými priestormi pre spoločné aktivity obyvateľov. Predzáhradky s určitou mierou súkromia by mali vytvoriť príjemné prostredie pre prízemné byty. Na vyšších podlažiach je uvažované s integrovanou zeleňou na balkónoch a lodžiách. Byty sú prevažne riešené s pobytovými balkónmi.

EN /    The multifunctional complex Čerešne 2 is best described as a residential development, It is located in the cadastral area Bratislava - Dúbravka.
The planned construction consists of an underground (garage, technical rooms, storage) and above ground part (shops, apartments, flats, common areas, courtyards, off-road parking). The complex is divided into six blocks and their arrangement creates two separate courtyards. The individual blocks are designed as separate blocks connected by the basement - an underground garage, separately 3 and 3 blocks together.
The architectural design is based on the division of the mass (urban) composition of the complex. The multifunctional 17 storey tower (block N) is designed ti act as a dominant and even a local landmark. The other blocks are 6-9 storeys high. The design intention is to divide the complex into two parts, 3 block each, sitting on a joint underground garage (blocks I, J, K having a collective garage with one underground floor, while blocks L, M, N blocks have a double-storey underground).
From an architectural point of view, we attempt to enter the environment with high-quality architecture. The block arrangement suppresses the need to enter the courtyards with motor vehicles. The exterior common areas will be used primarily for recreation and relaxation of residents and visitors. The concept includes, among other things, community use of the courtyards. In addition to playgrounds for children of different ages, the project also offers community gardens and similar spaces for common activities of the residents. Front yards with a certain degree of privacy should create a nice environment for the groundfloor flats. Balconies and loggias with integrated greenery are considered on the upper floors. The apartments are mostly designed with residential balconies.

Back to Top