ČO /         mestská vila pri bratislavskom horskom parku
KTO /       FORZET (www.forzet.sk)
KDE /       bratislava
AKO /       štúdia, projekt pre územné rozhodnutie
SVK /     Pozemok určený pre rodinný dom sa nachádza na Bohúňovej ulici, polohou v mestskej časti Staré mesto, t.j. prvého Bratislavského obvodu. Z hľadiska širších priestorových väzieb riešený objekt je pohľadovo vnímateľný z hlavnej prístupovej komunikácie, t. j. Bohúňovej ulice. Architektonické riešenie vychádza z urbanistických daností a charakteru celého bloku ako celku. Akcent na kvalitu architektonického výrazu je kladený na uličnú a dvorovú fasádu objektu (zo strany smerom do ulice a vnútro-bloku). Funkčno-prevádzkovej schéme zodpovedá aj hmotovo-priestorové riešenie. Hlavný princíp centrálnej kumulácie priestorov a ich vertikálna segregácia tvoria racionálnu kompaktnú hmotu, sledujúcu prirodzený nerovný tvar parcely.
SVK /     The site designated for the family house is on Bohúňová street, located in the Old Town district in Bratislava. From the point of wider spatial relations, the building is visually open from the main access road (Bohúňová street). The architectural design is derived from the urban setting and the character of the block it is set in. The accent of the architectural expression is put on the front and the courtyard facade of the building. The functional scheme also defines the massing and spatial forming. Central cumulation of spaces and their vertical segregation, as a concept, creates a rational compact form, which follows the natural uneven terrain of the site.
Back to Top