ČO /         bytový dom s komerčným priestorom na prízemí
KTO /       FORZET (www.forzet.sk)
KDE /       bratislava
AKO /       štúdia, projekt na územné rozhodnutie, projekt na stavebné povolenie
SVK /     Nikola House je polyfunkčným objektom s prevládajúcou funkciou bývania s odbytovými priestormi na prízemí a garážovým parkovaním v suteréne. Objekt tvorí päť podlaží a polozapustený suterén. Samotná hmota objektu zo strany Teslovej ulice vytvára lineárny blok, ktorý výškovo a hmotovo nadväzuje na existujúcu susednú zástavbu. V relatívne rôznorodom prostredí rôznych objemových hmôt zástavby, zväčša s plochými strechami sme sa rozhodli pre nasledujúce riešenie. Jasné členenie dvoch základných funkčných náplní obytného domu do čitateľných hmôt – uličný front v pozdĺžnej lineárnej hmote, ktorá horizontálne odráža logiku funkčných celkov a prevádzok obytného charakteru a parteru s vybavenosťou a odbytovými strediskami.
EN /     Nikola House is a multifunctional building with residential use being predominant, commercial space on the ground floor and garage parking in the basement. The building form consists of  5 storeys and a basement. The local road infrastructure of Teslova street predetermines the character of the urban structure as a block-type development. This way the clean street facade is created and/or filled in. The very form of the building from the street side presents a linear block, which by its height and mass, fills in the existing neighbouring built-up area.
Project website / webová stránka projektu:
www.nikolahouse.sk
Back to Top