ČO /         rodinný dom pri Nitre 
KTO /       FORZET (www.forzet.sk)
KDE /       obytná skupina Prameň, Nitra
AKO /       štúdia, stavebné povolenie, realizačný projekt
SVK /     Rodinný dom sa nachádza v Nitre, v oblasti Párovské Háje, na parcele zapísanej v katastri pod číslom 3696/288. Ide o jednopodlažný objekt s jednoduchým pôdorysom. Objekt je osadený v rovinatom teréne, +-0,000 = 227,000 m n.m. Priečelie domu smeruje do ulice a je orientované na severovýchod. Hlavné obytné priestory sú situované v pozdĺžnej osi domu. Na prednú a zadnú fasádu smerujú v prevažnej väčšine otvory z obytných miestností, okná a dvere. Zo zadnej strany je výstup do terasu a do záhrady. Parkovanie je riešené ako garážové, tak aj kryté extériérové. Princíp hmotového riešenia vychádza z konceptu ‘sendviča’ - spodná a vrchná rovina hmotovo vymedzujú priestorový obsah uprostred. Objekt je navyše podvihnutý nad terén tak, aby sa tento koncept vizuálne zvýraznil.
EN /     The family house ist located in Nitra, in the Párovské Háje area. The site is registered under the plot number 3696/28. It is defined as a one storey building with a simple floor plan. The building is set on a flat terrain 227m above sea level. The front facade is turned towards the street and has a northeast orientation. Layout of the house is designed along the main longitudinal axis with habitable rooms having their structural openings (doors and windows) oriented towards the front as well as back facade. Exit to a terrace and to the garden is available through the living room at the back of the house. There’s a garage for 2 cars as well as an exterior canopy that serves as a semi-secure parking place. The idea behind the form of the house is derived from the concept of a ‘sandwich’ - the lower and upper plane formally define the living space in between. The building is also set slightly above the ground to visually emphasise this concept.
Back to Top