ČO /         interiér reštauračnej prevádzky
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       architektonická štúdia, realizačný projekt
SVK /     Priestor reštaurácie je situovaný na prízemí (1.NP) Panorama City nákupno-rezidenčného centra na Landerervej a Čulenovej ulici v Bratislave s orientáciou na južnú fasádu a priamym vstupom z nádvoria. Základnou ideou bolo vytvoriť otvorený priestor reštaurácie s dominantným centrálnym prvkom - barom a vizuálnym prepojením s kuchyňou. Symetrická kompozícia pozdĺž centrálnej osi vytvorila priestor pre rozčlenenie priestoru na zóny s rôznym charakterom sedenia a stravovania a ponúka investorom požadovanú variabilitu. S odbytovou časťou reštaurácie je vizuálne prepojená kuchyňa, ktorá sa takto stáva súčasťou prezentačného priestoru prevádzky. Návrh počíta s rôznorodým materiálovým stvárnením - kvalitnými keramickými obkladmi, viacerými drevodekormi a masívnym drevom s používaným vzhľadom v mobiliáre a obkladoch, kovovými konštrukciami a prvkami v čiernej farbe, grafickom stvárnení stien ako aj v osvetlení s industriálnym vzhľadom.
EN /    The interior space for the proposed restaurant is located on the ground floor of Panorama City shopping and residential center on Landererva and Čulenova Street in Bratislava and is oriented on the south facade with a direct access from the courtyard. The idea was to create an open space restaurant with a dominant central element (the bar) and a visually connected kitchen area. A symmetrical composition along the central axis allowed the division of space into zones with different character of seating and dining and offered the required flexibility. The central space of the restaurant is visually connected to the kitchen, which thus becomes part of it and brings a distinctive motion to the character and feel of the space. The proposal offers a  diverse material board - high quality ceramic tiles, wood decor and rugged massive wood in furniture and wall paneling, metal structures and components in black color, graphic illustrations on walls and vintage industrial style lighting.

Back to Top