ČO /         interiér kaviarne a VIP
KTO /       juraj murín
KDE /       bratislava
AKO /       architektonická štúdia, realizačný projekt
SVK /     Ďalším z projektov v sérií gastro prevádzok pre spoločnosť City Gastro je funkčno-prevádzková a estetická premena bývalej herne v priestoroch športovej haly na kaviarenskú prevádzku prepojenú s VIP zónou. Kaviareň, nesúca tematický názov Time-out, je prístupná zo severnej strany Hant arény (športová hala Pasienky) a priestorovo je vymedzená časťou bývalej vstupnej haly, a hlavnej schodiskovej podesty. Základný koncept  pozostáva z jasného prevádzkového delenia, využitia vertikality priestoru, ako aj rešpektovania a zvýraznenia charakteru stavby - zaoblená fasáda sa premiéta do interiéru a jednotlivé časti prevádzky sú radené po jej obvode.
EN /    Another project in a series of gastronomic facilities  for the company Gastro City is a functional, operational and aesthetic transformation of the former casino premises a sports hall into a cafe and an adjoined sports VIP area. The cafe, aptly carrying the theme name Timeout, is accessible from the north side of Hant Arena (sports hall Pasienky) and is spatially defined as part of the former entrance hall and main staircase landing. The basic concept is based on a clear operational division, use of the existing verticality of space, as well as on respecting and highlighting the character of the building - the curved façade is reflected in the interior and individual parts of the cafe are arranged serially along the facade.
Back to Top