ČO /         obytná zóna s rodinnými a bytovými domami
KTO /       FORZET (www.forzet.sk)
KDE /       čierna voda
AKO /       realizačný projekt
SVK /     Obytný súbor Triangel, ležiaci v Chorvátskom Grobe - miestna časť Čierna Voda, predstavuje moderný štandard areálu s bytovými domami, radovými ako samostatne stojacimi rodinými domami. Areál vytvára semi-bezpečný urbánny blok. Archittektonické riešenie vychádza  z urbanistických daností pozemku. Lokalizácia bytových domov v centrálnej polohe obytného súboru Triangel, počet bytových domov, ich vnímanie zo všetkých strán by malo zodpovedať slušnému štandardu bývania v danej lokalite a predpokladá racionálne stavebno-technické zhodnotenie parciel, pričom ich poloha či natočenie zodpovedá celkovému urbanistickému konceptu. Rodinné domy sú okolo centra situované pozdĺž okružnej cesty v tvare trojuholníka. Tento tvar sa stal výraznou charakteristikou areálu a prejavuje sa aj jeho názve.
EN /    The  residential complex Triangel, located in Chorvátsky Grob - Čierna Voda, represents a new modern standard. It offers several apartment buildings and a variety of single family houses as well as terrace-houses. The complex represents a semisecure urban block. From the architectural point of view, the design is derived from the urban quality of the site. The location of the apartment buildings in a central position of Triangel, their count and the visual impact from each side should corespond a decent living standard in the area. It is also expected, they will add to a rational valorization of the plot, as their location and orientation is in context with the overall urban concept. The family houses around the central area are situated along a triangularly shaped circling road. This shape has become a local feature and is also expressed in its name.
Project website / webová stránka projektu:
www.ciernavodatriangel.sk
Back to Top